ข่าวผู้บริหารสถ. เตรียมความพร้อมกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก อปท. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567
 


เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 5501 อาคาร 5 สถ. - นายขจร ศรีชวโนทัย อสถ. มอบหมายให้ นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี ร.อสถ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก อปท. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 พร้อมด้วย นายธีรยุทธ สำราญทรัพย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม และคณะผู้ตรวจราชการกรม นายกรวุฒิ บรรยงวรพินิจ ผู้อำนวยการกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น พร้อมด้วยผู้บริหารส่วนกลาง ในสังกัด สถ. เข้าร่วมประชุม และท้องถิ่นจังหวัดจำนวน 8 จังหวัด (จังหวัดตราด จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดแพร่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดหนองคาย จังหวัดระนอง จังหวัดสงขลา และจังหวัดเชียงใหม่) ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาหลักเกณฑ์ แนวทางการคัดเลือก ตัวชี้วัด และการสร้างแรงจูงใจในการคัดเลือก อปท. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อให้ อปท. ยกระดับการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน
 


-
 


-
 


-
 


-
 
จำนวนผู้เข้าชม 70