ข่าวผู้บริหารสถ. ร่วมพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติทองคำและใบประกาศเกียรติคุณให้แก่พลเมืองดี รางวัลจริยธรรมดีเด่นของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566
 


วันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติทองคำ เงินสด และใบประกาศเกียรติคุณให้แก่พลเมืองดี พิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณโครงการส่งเสริมจริยธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย "ผู้มีจริยธรรมดีเด่น" ประจำปี 2566 และพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 พร้อมด้วย นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยมี ข้าราชการ พลเมืองดี ทายาท และญาติของพลเมืองดี เป็นผู้รับมอบ โอกาสนี้ นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
 


กระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มีพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติทองคำ เงินสด และใบประกาศเกียรติคุณให้แก่พลเมืองดี ประจำปี พ.ศ. 2566 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดี พ.ศ. 2546 จำนวน 14 ราย แบ่งเป็น 1) กรณีพลเมืองดีที่เสียชีวิต จำนวน 6 ราย 2) กรณีที่ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 2 ราย และ 3) กรณีที่ไม่ได้รับผลกระทบทางด้านร่างกายและจิตใจ จำนวน 6 ราย จากนั้น มอบรางวัลผู้มีจริยธรรมดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2566 ให้แก่ข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง ยึดมั่นในคุณธรรม และจริยธรรม จำนวน 3 ราย
 


นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น และระดับสูง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ราย กลุ่มที่ 2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส และระดับทักษะพิเศษ จำนวน 11 ราย ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีผู้เข้ารับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางประอรรัตน์ กาญจน์ธนภัทร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน และนายเศรษฐพงษ์ แหล่งสท้าน นิติกรชำนาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 
จำนวนผู้เข้าชม 142