ข่าวผู้บริหารอธิบดี สถ. ร่วมพิธีสดุดีกองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 70 ปี
 


วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ พระที่นั่งนงคราญสโมสร - นายกองใหญ่ อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เป็นประธานในพิธีสดุดีกองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 70 ปี พร้อมด้วย นายกองเอก ทรงศักดิ์ ทองศรี นายกองเอก ชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย รองผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน นายกองเอก สุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ช่วยผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน โอกาสนี้ นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
 


เมื่อนายกองใหญ่ อนุทิน ชาญวีรกูล ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เดินทางถึงบริเวณพิธี ได้เดินขึ้นยืนบนแท่นเพื่อรับความเคารพ และตรวจแถวกองเกียรติยศของกองบัญชาการอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย จากนั้น เดินเข้าสู่พระที่นั่งนงคราญสโมสร ประกอบพิธีถวายธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แล้วเป็นประธานมอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" เข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี รางวัลกองร้อยอาสารักษาดินแดนดีเด่น และรางวัลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนผู้ปฏิบัติงานดีเด่น พร้อมกล่าวสดุดี และพบปะสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
 


นายกองใหญ่ อนุทินฯ กล่าวว่า "ขอให้ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนน้อมนำพระบรมราโชวาทข้างต้น มาเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย สำหรับการปฏิบัติภารกิจในปี 2567 นี้ มีภารกิจสำคัญในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ เช่น การจัดระเบียบสังคม การปราบปรามผู้มีอิทธิพล และการแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นต้น โดยให้ทุกท่านยึดหลักการทำงาน 'ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที' และเนื่องในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วย ท้ายนี้ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ อีกทั้งพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้โปรดอภิบาลประทานพรแก่ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง และประสบความสำเร็จก้าวหน้าในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ"
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 
จำนวนผู้เข้าชม 89