ข่าวผู้บริหารสถ. ร่วม Kick Off นโยบายยกระดับการพัฒนาระบบสาธารณสุขปฐมภูมิ
 


วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี - นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการ "Kick Off นโยบายยกระดับการพัฒนาระบบสาธารณสุขปฐมภูมิ ของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" โอกาสนี้ นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) มอบหมายให้ นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี รองอธิบดี สถ. ร่วมกิจกรรม
 


โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะ แนวทางในการพัฒนายกระดับการให้บริการด้านสาธารณสุขเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งในด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ตลอดจนการแพทย์ฉุกเฉินและการคุ้มครองผู้บริโภค เป้าหมายสำคัญของการถ่ายโอน คือ ประชาชนจะต้องได้รับประโยชน์จากการให้บริการด้านสาธารณสุขให้มากขึ้น
 


นายทรงศักดิ์ฯ กล่าวว่า "หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล จะเสริมสร้างความเท่าเทียมในการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันขับเคลื่อน จัดบริการด้านสุขภาพในระดับปฐมภูมิ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในพื้นที่และเป็นการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุได้อย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา คุณธรรมและจริยธรรม พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมและประเทศในระยะยาวต่อไปอย่างสมบูรณ์และยั่งยืน เพื่อก้าวสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 3 การสร้างหลักประกันว่า คนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัยร่วมกัน"
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 
จำนวนผู้เข้าชม 156