ข่าวผู้บริหารสถ. ร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 


วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายทรงศักดิ์ ทองศรี นายชาดา ไทยเศรษฐ์ นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมให้นโยบาย โอกาสนี้ นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) มอบหมายให้ นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี รองอธิบดี สถ. เข้าร่วมประชุม
 


นายอนุทินฯ กล่าวว่า "เนื่องจาก ปี 2567 เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 กระทรวงมหาดไทยร่วมกับทุกภาคีเครือข่ายจัดเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติอย่างสมบูรณ์ สมพระเกียรติ และมีความหมาย เป็นที่ภาคภูมิใจของคนไทยทุกคน ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ให้ความสำคัญในการดำเนินการจัดพระราชพิธีฯ ตั้งแต่การประดับตราสัญลักษณ์ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ ส่วนราชการ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสร้างการรับรู้ความเข้าใจอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก เพื่อทำให้พระราชพิธีฯ มีความศักดิ์สิทธิ์ เกิดความภาคภูมิใจ เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทย เช่น การจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ ต้องมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมด้วยความพร้อมเพรียง"
 


พร้อมกันนี้ ขอเน้นย้ำในเรื่องของการการสร้างจิตสำนักประชาชนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องให้ความสำคัญในการส่งเสริมการสอนวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น การปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นไทย ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม รวมถึงการสอบคัดเลือกข้าราชกานของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องมีการบรรจุเรื่องราวเหล่านี้ในกระบวนการสอบคัดเลือก
 


นายอนุทินฯ กล่าวว่า "อีกเรื่องสำคัญคือการปราบปรามทุจริตคอรัปชั่น กระทรวงมหาดไทย รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ต้องเฝ้าระวังตั้งแต่การรับบุคลากรเข้าทำงาน การบรรจุ แต่งตั้งทุกระดับ ต้องไม่มีการซื้อขายตำแหน่งในกระทรวงมหาดไทย 'ประกาศสงครามกับการซื้อขายตำแหน่ง' การบรรจุข้าราชการ และคัดเลือกบุคลากร เจ้าหน้าที่ ต้องพิจารณาความสามารถ ทัศนคติ จิตสำนึกความเป็นไทย รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรู้คุณค่าประวัติศาสตร์ชาติไทย รวมถึงประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นตนเองให้เป็นมาตรฐานว่า คนกระทรวงมหาดไทย จะต้องมีทั้งความรู้ความสามารถ มีประสิทธิภาพ และความซื่อสัตย์สุจริต ทางด้านการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ให้ยึดเป้าหมายหลักคือการช่วยลดความเดือดร้อนให้ประชาชนทั้งผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในฐานะลูกหนี้และเจ้าหนี้ ซึ่งต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ทำให้ภารกิจนี้ดำเนินไปได้อย่างน่าพอใจ โดยเฉพาะการจัดโครงการตลาดนัดแก้หนี้ ซึ่งเป็นช่องทางให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมแก้ปัญหา"
 


"ขอให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนพลังงานสะอาด น้ำสะอาด และอากาศสะอาด ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้ง Solar Cell / Solar Rooftop หรือการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ในหน่วยงานราชการ ในเรื่องน้ำสะอาด ให้ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบประปา ให้สามารถผลิตน้ำประปาสะอาดดื่มได้ ควบคู่กับการให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดมลพิษจากแหล่งกำเนิด และขอให้เตรียมพร้อมรับกับปัญหาภัยแล้งที่ปีนี้คาดว่าสถานการณ์จะแล้งมากกว่าปีที่ผ่านมา" นายอนุทินฯ กล่าว
 


-
 


-
 


-
 
จำนวนผู้เข้าชม 264