ข่าวผู้บริหารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2566 ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปทอดถวายยังวัดเพชรสมุทรวรวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
 


วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ พระอุโบสถ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2566 ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอพระราชทานไปทอดถวายยังวัดเพชรสมุทรวรวิหาร พระอารามหลวง โดยมี นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้ นายเอกวิทย์ มีเพียร นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี นายสุรพล เจริญภูมิ รองอธิบดี สถ. นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ว่าที่ร้อยตรีขรรค์ไชย ทันธิมา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นายรนัสถ์ชัย พุ่มเจริญ ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม นายญาณทัธ สิริวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม นายอรรถพันธุ์ สงวนเสริมศรี นายอำเภอเมืองสมุทรสงคราม นางกชนัฑ พัฒนะวิชัย นายอำเภออัมพวา นายวุฒิชัย ยามโคกสูง นายอำเภอบางคนที ข้าราชการ และบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมในพิธีฯ
 


โดยเวลา 07.30 น. ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมพิธี ร่วมกันทำบุญตักบาตรเช้า โดยได้รับเมตตาจากพระมหาสมบูรณ์ จตฺตภโย ปธ.9 นำพระสงฆ์ 20 รูป รับบิณฑบาตร ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 จากนั้น เวลา 09.30 น. เป็นการปาฐกถาธรรม โดยพระมหาสมบูรณ์ จตฺตภโย ปธ.9 ณ อาคารอเนกประสงฆ์ ชั้น 2 วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
 


จากนั้น เวลา 10.00 น. นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายธูปเทียนแพ แล้วอัญเชิญผ้าพระกฐินเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ อุ้มประคองไว้ตรงอก ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี จบแล้ว ถวายความเคารพ และอุ้มประคองผ้าพระกฐินพระราชทานเข้าสู่พระอุโบสถ วางบนพานแว่นฟ้าหน้าพระสงฆ์รูปที่ 2 จากนั้น จุดธูป เทียน บูชาพระประธานประจำพระอุโบสถ กราบ 3 ครั้ง แล้วหยิบผ้าห่มพระประธานที่วางอยู่บนผ้าพระกฐินมอบให้เจ้าหน้าที่ และอัญเชิญผ้าพระกฐินมาอุ้มประคองหันหน้าไปทางพระประธานประจำพระอุโบสถ กล่าวนะโม 3 จบ แล้วหันหน้าไปทางพระสงฆ์ กล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน เสร็จแล้ววางผ้าพระกฐินบนพานแว่นฟ้า ประเคนแด่พระสงฆ์รูปที่ 2 พร้อมด้วยพานเทียนพระปาติโมกข์ พระสงฆ์กระทำพิธีอุปโลกนกรรมและลงไปครองผ้า เสร็จแล้ว ประธานถวายเครื่องบริวารกฐินแด่พระสงฆ์เจ้าอาวาส ประธานถวายใบปวารณาแด่เจ้าอาวาส พระสงฆ์อนุโมทนา พระราชสมุทรวชิรโสภณ ถวายอดิเรก ประธานกรวดน้ำ รับพร กราบพระรัตนตรัย และกราบลาพระสงฆ์ แล้วมอบทุนการศึกษาแก่สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรสมุทรวรวิหาร โรงเรียนศรัทธาสมุทร และโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดเพชรสมุทรวรวิหาร และเดินไปที่โต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ ถวายความเคารพ เป็นอันเสร็จพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยมียอดเงินพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,592,994 บาท จากนั้น เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
 


นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนำมาถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในวันนี้ ประกอบด้วย พิธีถวายเครื่องบริวารพระกฐินพระราชทาน ได้แก่ บาตร เครื่องอัฐบริขาร ตาลปัตรฯ และเครื่องไทยธรรม แด่พระสงฆ์รูปที่ครองผ้า และถวายปัจจัยที่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลแด่เจ้าอาวาส เพื่อถวายแด่พระภิกษุ สามเณร เพื่อนำไปบูรณปฏิสังขรณ์พระอาราม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของวัด พร้อมมอบเงินบำรุงสถานศึกษา"
 


นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวต่ออีกว่า "วัดเพชรสมุทรวรวิหาร เดิมชื่อ 'วัดศรีจำปา' สร้างขึ้นในราวรัชสมัยพระเจ้าปราสาททองแห่งกรุงศรีอยุธยาตาม ตำนานเล่าว่า ในปี พ.ศ. 2307 ชาวบ้านแหลมในเขตเมืองเพชรบุรีอพยพหนีพม่ามาตั้งบ้านเรือน อยู่บริเวณตำบล แม่กลองเหนือวัดศรีจำปา และเรียกหมู่บ้านนี้ว่า 'บ้านแหลม' ตามชื่อห มู่บ้านเดิมของตนชาวบ้านแหลมได้ช่วย กันบูรณะวัดศรีจำปาและเรียกวัดนี้ใหม่ว่า 'วัดบ้านแหลม' ต่อมาวัดบ้านแหลมได้ยกฐานะขึ้นเป็นอาราม หลวง ชั้นวรวิหาร ได้รับพระราชทานนามว่า วัดเพชรสมุทรวรวิหาร มีพระสมุทรวชิรโสภณ เป็นเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน" ทั้งนี้ เมื่อเวลา 05.30 น. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อาสาเป็นลูกศิษย์วัดเดินบาตรตามพระสมุทรวชิรโสภณ ออกรับบิณฑบาตจากญาติโยมบริเวณสถานีรถไฟสายแม่กลองและรอบๆตลาดแม่กลอง อีกด้วย
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 
จำนวนผู้เข้าชม 107