ข่าวผู้บริหารอธิบดี สถ. ขอความร่วมมือท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดขับเคลื่อนงานตามภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอย่างเต็มกำลังความสามารถ
 


วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น. ณ ดำเนินพวา รีสอร์ท บ้านต้นไม้ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม - นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 พร้อมด้วย นายเอกวิทย์ มีเพียร นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี และนายสุรพล เจริญภูมิ รองอธิบดี สถ. ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในส่วนกลาง และท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์
 


อธิบดี สถ. กล่าวว่า "ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชี ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 74 ราย โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจัดส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รักษาการในตำแหน่ง และในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 สถ. ได้มีกำหนดจัดพิธีมอบรางวัลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 'จังหวัดสะอาด' ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยมอบรางวัลแก่จังหวัดที่ชนะการประกวด และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกที่ได้รับรางวัล"
 


"ปัจจุบันได้ปรากฏข่าวข้าราชการและผู้บริหาร อปท. ทุจริตหรือมีพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อสังคมปรากฏบนสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ขอให้จังหวัดศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของผู้ว่าราชการจังหวัด และสามารถให้ข้อมูลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง พร้อมเร่งรัดการดำเนินการเมื่อเกิดเหตุ โดยเฉพาะการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง โดยในเบื้องต้นให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลงพื้นที่และค้นหาข้อเท็จจริง เพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา ขอให้รายงานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ กระชับ และให้ข้อมูลเพียงพอต่อผู้บังคับบัญชา" อธิบดี สถ. กล่าว
 


อธิบดี สถ. ขอความร่วมมือท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศร่วมขับเคลื่อนงานตามภารกิจสำคัญ ดังนี้ 1. การเตรียมการช่วงเทศกาลลอยกระทง ด้วยวันลอยกระทงปีนี้ ตรงกับวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 หลายพื้นที่ของจังหวัดและกรุงเทพมหานครจะมีการจัดสถานที่สำหรับให้ประชาชนได้ลอยกระทงตามประเพณีไทย ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอความร่วมมือจังหวัดเน้นย้ำในเรื่องต่อไปนี้ 1) การรักษาความสะอาด ในงานจะมีการลอยกระทงรูปแบบต่างๆ โดยหลังจากกิจกรรมผ่านพ้นไป แม่น้ำลำคลองจะเต็มไปด้วยขยะจากกระทง ทั้งย่อยสลายได้ตามธรรมชาติและย่อยสลายไม่ได้ หากถูกเก็บออกจากแหล่งน้ำล่าช้าก็จะส่งผลให้เกิดน้ำเน่าเสีย และขยะอาจตกค้างส่งผลกระทบต่อแม่น้ำลำคลอง ขอให้จังหวัดเน้นย้ำกับ อปท. ดำเนินการ จัดการขยะภายใต้แนวคิด ?ท้องถิ่นใส่ใจ สืบสานประเพณีไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม? รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้กระทง 1 ครอบครัวต่อ 1 กระทง เพื่อลดปริมาณขยะและเลือกใช้วัสดุที่ทำจากธรรมชาติ จัดภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทในสถานที่จัดงานให้เพียงพอ เพื่อสะดวกในการเก็บ ขน และนำไปกำจัด ตลอดจนนำไปใช้ประโยชน์ จัดเตรียมบุคลากร เครื่องมือในการเก็บขยะกระทงที่อยู่ในแหล่งน้ำไม่ให้กีดขวางการสัญจร รวมถึงจัดเก็บขยะบริเวณงานให้เรียบร้อย
 


2) การเตรียมการป้องกันอุบัติเหตุในช่วงวันลอยกระทง ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้ง อปท. ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในช่วงการจัดงาน อาทิ อุบัติเหตุจากประทัด ดอกไม้เพลิง พลุ โคมลอย อุบัติเหตุจากการจมน้ำ รวมถึงทางถนน ให้ตรวจตราอาคารสถานที่ โป๊ะ ท่าเทียบเรือโดยสาร พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นตรวจสอบ ซ่อมแซมให้มั่นคงแข็งแรงตามอำนาจหน้าที่ เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือเพื่อให้การช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที จัดหน่วยเคลื่อนที่เร็ว อุปกรณ์กู้ภัยทั้งทางบกและทางน้ำ และไฟฟ้าส่องสว่าง ตลอดจนหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ให้มีการดำเนินการตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 โดยเคร่งครัด ให้กำหนดมาตรการการปล่อยโคมลอย พร้อมทั้งสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจในแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน รวมถึงการสร้างความตระหนักถึงอันตรายจากอัคคีภัย 3) การสนับสนุนงบประมาณเพื่อรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ขอให้จังหวัดแจ้ง อปท. ดำเนินการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง การติดตั้งกล้องวงจรปิด และการติดตั้งป้ายสัญญาณการจราจร
 


2. งานหุ้นส่วนการพัฒนาระหว่างกระทรวงมหาดไทยและองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวปาฐกถาพิเศษโดยเน้นย้ำเรื่องการผนวก 'เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน' ไว้ในนโยบายของกระทรวงมหาดไทย เช่น การพัฒนาระบบน้ำประปาให้ได้มาตรฐานสามารถดื่มได้ การใช้พลังงานสะอาดและสนับสนุนการประหยัดพลังงาน การมีแผนลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย Carbon Neutrality หรือการขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ ขอความร่วมมือจังหวัดมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน SDGs และโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย
 


3. การรณรงค์งดเผาตอซังข้าวและฟางข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยว เมื่อเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยว ตอซังข้าวหรือฟางข้าวมีปริมาณเพิ่มขึ้น เกษตรกรไม่สามารถกำจัดได้หมด บางส่วนใช้วิธีการเผา ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน อีกทั้งยังทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการดังนี้ 1) ให้ อปท. ส่งเสริมให้มีการนำตอซังข้าวและฟางข้าวไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ หรือก้อนเชื้อเพลิง เพื่อจำหน่ายให้โรงงานผลิตเชื้อเพลิงทำเป็นอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน หรือสามารถที่จะนำไปผลิตเป็นของฝากให้แก่นักท่องเที่ยว 2) อปท.ที่สนใจสามารถศึกษาหรือนำตัวอย่างการแก้ไขปัญหาการเผาตอซังข้าวของ อบต.รางจระเข้ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ไปปรับใช้การแก้ไขปัญหาการเผาตอซังข้าวได้ 3) กำชับ อปท. ในพื้นที่ หากมีการเผาคอซังข้าวและฟางข้าวเป็นบริเวณกว้าง จนก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชน ให้ดำเนินการประกาศให้พื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ และรายงานให้กรมทราบ 4) ใช้เครือข่าย อถล. ในพื้นที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการรณรงค์ลดการเผาตอซังข้าว และคอยสอดส่องดูแล พร้อมแจ้งเหตุเมื่อพบเจอการเผา
 


4. การดำเนินการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมของ อปท. จากที่ปรากฎในข่าวและสื่อออนไลน์ กรณี อปท. หลายแห่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรม ที่มีราคาสูงกว่าราคาท้องตลาด และมีการชำรุดเสียหายง่ายหรือมีการติดตั้งในที่ที่ไม่เหมาะสม ไม่มีความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งดำเนินการดังนี้ 1) แจ้ง อปท. ดำเนินการดังนี้ ก่อนดำเนินการก่อสร้างต้องมีการสำรวจตรวจสอบความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยผ่านประชาคมท้องถิ่น และนำบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรแยกการติดตั้งเสาไฟฟ้ากับรูปทรงประติมากรรมออกจากกัน โดยการติดตั้งเสาไฟฟ้าต้องมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นหลัก ส่วนการสนับสนุนเอกลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มความสวยงานของพื้นที่ควรก่อสร้างในพื้นที่ชุมชนหรือแหล่งท่องเที่ยวสำคัญตามความเหมาะสมในบางจุดเท่านั้น คำนึงถึงความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้ ควรตรวจสอบระยะห่างของเสาไฟฟ้าและค่าความสว่างของไฟฟ้าให้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐาน
 


5. การขยายระยะเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 มีสาระสำคัญเป็นการขยายกำหนดการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2567 เป็นการทั่วไปออกไป 2 เดือน ขอให้จังหวัดทุกจังหวัด แจ้ง อปท. ทราบกรอบระยะเวลาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเพื่อมาชำระภาษีภายในกำหนดเวลา
 


และ 6. กำหนดการจัดงานกาชาด ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 8-18 ธันวาคม 2566 ณ สวนลุมพิธี กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ในการบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย แก่ประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ สถ.ได้กำหนดร่วมจัดกิจกรรม การจัดพิมพ์สลากบำรุงสภากาชาดไทย สถ. ประจำปี 2566 โดยรางวัลได้แก่ ทองคำแท่ง สร้อยคอทองคำ และทองคำ (โดยรางวัลที่ 1 เป็นทองคำแท่ง 40 บาท) และมีการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์และการจัดนิทรรศการหน่วยงาน และกิจกรรมเสี่ยงโชคชิงรางวัลภายในร้านกาชาด ขอความร่วมมือจังหวัดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ และจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยของ สถ. เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัด รวมทั้งบุคคลทั่วไปได้มีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมของสภากาชาดไทยในครั้งนี้
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 
จำนวนผู้เข้าชม 210