ข่าวผู้บริหารรองอธิบดี สถ. เปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 


เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา ณ โรงแรมริเวอร์ตัน อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม - นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี รองอธิบดี สถ. เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 


รองอธิบดี สถ. กล่าวว่า "ผมขอให้ทุกสถานธนานุบาลปฏิบัติงานยึดหลักการทำงานเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ ดังนี้ ประการแรก การให้บริการประชาชน พึงระลึกไว้เสมอว่าสถานธนานุบาลมีภารกิจหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชน ประการที่สอง ความซื่อสัตย์สุจริต ถือเป็นหัวใจสำคัญที่สุดในการปฏิบัติงาน ประการที่สาม การบริหารกิจการ สถานธนานุบาลในฐานะที่ผู้จัดการสถานธนานุบาลเป็นผู้บริหารขององค์กร ต้องเป็นผู้วางระบบงานแก่สถานธนานุบาล และประการสุดท้าย ขอให้ทุกท่านยึดหลักการ 'ครองตน ครองคน ครองงาน' ไปใช้ในชีวิตประจำวัน"
 


"ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขร่วมกันและได้รับความรู้จากท่านวิทยากรอย่างเต็มที่ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและบริบทของแต่ละพื้นที่" รองอธิบดี สถ. กล่าว
 


-
 
จำนวนผู้เข้าชม 61