ข่าวผู้บริหารสถ. จัดประชุมหารือข้อราชการรายสัปดาห์
 


วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น - นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการ สถ. รายสัปดาห์ พร้อมด้วย นายเอกวิทย์ มีเพียร นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี และนายสุรพล เจริญภูมิ รองอธิบดี สถ. ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด สถ. เข้าร่วมประชุม
 


โดยในที่ประชุมมีการหารือในประเด็นสำคัญ ๆ ดังนี้ 1) โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ เราปรับเพื่อโลกเปลี่ยน ภายใต้แนวคิด "หนึ่งจิตสำนึกกับสองมือ : ปรับวิธีคิด เปลี่ยนพฤติกรรม ทำเพื่อโลกและท้องถิ่นเรา" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แก่ อปท. สถานศึกษาในสังกัด รวมทั้งเด็ก เยาวชน และประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย การปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสื่อรณรงค์ในการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นร่วมกันลดปริมาณขยะมูลฝอย นำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น และสร้างวินัย "แยกก่อนทิ้ง" และส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี เสริมสร้างศักยภาพของ อปท. ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย การปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
 


2) การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) สำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) รวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย โดยในปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาธงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 


3) การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครบ 21 ปี เนื่องจากวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 เป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครบ 21 ปี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะจัดให้มีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบริเวณกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ อาคารสุวัทนา ชั้น 1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 


-
 


-
 


-
 
จำนวนผู้เข้าชม 84