ข่าวผู้บริหารอธิบดี สถ. เปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ พร้อมเยี่ยมชมฐานกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน
 


เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม แกรนด์ ปา โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ลำพูน เชียงใหม่ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ พร้อมด้วย นายเอกวิทย์ มีเพียร นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี และนายสุรพล เจริญภูมิ รองอธิบดี สถ. ผู้บริหารในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วมการสัมมนา
 


-
 


อธิบดี สถ. กล่าวว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีบทบาทภารกิจสำคัญ ในการส่งเสริม สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาและให้คำปรึกษาแนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และการบริหารจัดการ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการบริการสาธารณะ
 


"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่มากที่สุด มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนในพื้นที่ ผ่านการทำประชาคมเพื่อทราบถึงความต้องการหรือปัญหาความเดือดร้อนในด้านต่างๆ แล้วนำปัญหาเหล่านั้นมาจัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อนำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและนำไปสู่การจัดทำบริการสาธารณะต่อไป ดังนั้นจึงต้องมีการเชื่อมโยงการทำงานแบบบูรณาการ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น โดยการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในปัจจุบันจำเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยราชการที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติต่อไป" อธิบดี สถ. กล่าว
 


เวลา 09.15 น. อธิบดี สถ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลริมปิง (ศพอส.) และโรงเรียนผู้สูงอายุ สังกัดเทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน ร่วมรับชมการแสดงฟ้อนลำนำลำพูน จากชมรมผู้สูงอายุตำบลริมปิง ภายในฐานประกอบไปด้วย กิจกรรมที่ 1 ฐานเรียนรู้ "ห้องสมุดคลังปัญญามีชีวิต" เรียนรู้งานใบตอง งานผ้าพื้นเมือง การทำตุงล้านนา การทำโคมล้านนา โคมจิ๋ว การทำขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง งานจักสาน ดนตรีพื้นเมือง และการฟ้อน-รำ กิจกรรมที่ 2 ฐานเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ปลูกผักรักษ์โลก โดยการปลูกต้นไม้สวยงามและพืชผักสวนครัวบริเวณโดยรอบศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ และกิจกรรมที่ 3 เยี่ยมผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) จำนวน 3 ราย
 


จากนั้น เวลา 11.00 น. อธิบดี สถ. ตรวจเยี่ยมฐานการดำเนินกิจกรรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะเขือแจ้ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ภายในฐานประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 ด้านการแพทย์แผนไทย เรียนรู้ประโยชน์จากสมุนไพร การจัดทำลูกประคบจากสมุนไพร และกิจกรรมที่ 2 ซ่อมแซมและทาสีบ้านผู้พิการ บ้านกิ่วหมิ่น หมู่ที่ 8 ตำบลมะเขือแจ้ เวลา 11.40 น. อธิบดี สถ. ได้ตรวจเยี่ยมฐานดำเนินงานการป้องกันไฟป่าหมอกควัน/การทำแนวกันไฟ และสร้างฝายมีชีวิต สังกัดเทศบาลตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน ภายในฐานประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 การทำแนวกันไฟ บริเวฯตีนเขาพื้นที่ป่าชุมชนห้วยทรายขาว กิจกรรมที่ 2 การทำฝายมีชีวิต และกิจกรรมที่ 3 ลงพื้นที่เยี่ยมชมชุมชนห้วยทรายขาว (พลังงานทดแทน/การปลูกผักอินทรีย์)
 


และในเวลา 13.30 น. อธิบดี สถ. ได้ตรวจเยี่ยมฐานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน สังกัดเทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน ภายในฐานประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 เรียนรู้การบริหารจัดการขยะชุมชนและเรียนรู้เทคนิคการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน (ไร้กลิ่น หนอนไม่มี) กิจกรรมที่ 2 การจัดทำกระเป๋าผ้าจากเสื้อผ้าเก่า และกิจกรรมที่ 3 การทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ้านป่าตึงงาม
 


-
 


-
 


-
 
จำนวนผู้เข้าชม 176