ข่าวผู้บริหารสถ. ร่วมจัดนิทรรศการในงานนวัตกรรมรักษ์โลก ชู (จังหวัดสระบุรี-คว้ารางวัลชนะเลิศจังหวัดสะอาด ระดับประเทศ) เป็นต้นแบบขยายผลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
 


วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องสัมมนา อาคารรัฐสภา นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมพิธีมอบรางวัลโครงการ "นวัตกรรมรักษ์โลก" พร้อมด้วย นางสาวกาญชนิษฐา เอกแสงศรี ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น และนางสาวภาวิดา ทรงไชยธราเวช ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งจัดโดย คณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ร่วมกับสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทยและการท่าเรือแห่งประเทศไทย
 


โอกาสนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย โดยจังหวัดสระบุรีได้รับรางวัลชนะเลิศการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ระดับกลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันตก สำหรับผลงานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของจังหวัดสระบุรีถือได้ว่ามีการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ดูแลรักษาความสะอาดของถนนหนทาง พื้นที่สาธารณะ เน้นลดปริมาณขยะ ณ แหล่งกำเนิด เน้นการแปรรูปขยะอินทรีย์ และขยะรีไซเคิล ให้สามารถนำของเหลือกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้
 


สำหรับจังหวัดสระบุรีมีมาตรการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่โดดเด่น ดังนี้ มาตรการจัดการขยะที่ต้นทาง : (1) จังหวัดสระบุรี มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ไม่รวมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี) จำนวน 108 แห่ง มีการออกข้อกำหนดท้องถิ่นในการให้บริการเก็บขน และกำจัดขยะมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และกฎหมายว่าด้วย การสาธารณสุข จำนวน 103 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 97.25 (2) จังหวัดสระบุรี มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 108 แห่ง (ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี) ได้ดำเนินการติดตั้งถังขยะเปียกในครัวเรือน ร้อยละ 99.36 และ (3) จังหวัดสระบุรี มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 108 แห่ง (ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี) ปัจจุบันมีครัวเรือนเข้าร่วมเครือข่าย "อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก" คิดเป็นร้อยละ 51.94
 


มาตรการจัดการขยะกลางทาง : (1) มีการจัดตั้งภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทในสถานที่สาธารณะ และหรือสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง อย่างน้อยจุดละ 2 ถัง โดยความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง (2) ดำเนินการวางระบบการเก็บขนขยะมูลฝอยให้สอดคล้องกับพื้นที่ (เฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเก็บขน) ร้อยละ 96.30 และ (3) มีการจัดตั้ง "จุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน" ครบทุกหมู่บ้าน/ชุมชน
 


มาตรการจัดการขยะปลายทาง : จังหวัดสระบุรี มีการส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมกลุ่มพื้นที่จัดการมูลฝอย (Clusters) ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ทั้งหมดจำนวน 4 กลุ่ม นอกจากนั้น จังหวัดสระบุรีมีความร่วมมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยว จัดตั้งศูนย์คัดแยกขยะและแปรรูปขยะประเภทต่างๆ
 


นอกจากนั้น จังหวัดสระบุรีได้มีการรณรงค์ให้ครัวเรือนมีการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนมาอย่างต่อเนื่องทำให้ลดปริมาณขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกที่ออกจากครัวเรือนได้เป็นการลดภาระการเก็บขนและการนำเข้าสู่ระบบการกำจัดที่ปลายทางได้ สำหรับขยะเปียก ลดโลกร้อน ถือเป็นนวัตกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางเพื่อลดปริมาณที่ต้องนำไปหลุมฝังกลบและลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน การย่อยสลายขยะอินทรีย์ในถังขยะเปียกให้กลายเป็นปุ๋ยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรต่อไปได้
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 
จำนวนผู้เข้าชม 160