ข่าวผู้บริหารอธิบดี สถ. มอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมขยายผลแนวทางการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนไปสู่ชุมชนและท้องถิ่นอื่นๆ ต่อไป
 


อธิบดี สถ. มอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมขยายผลแนวทางการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนไปสู่ชุมชนและท้องถิ่นอื่นๆ ต่อไป
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 


-
 
จำนวนผู้เข้าชม 366