ติดต่อศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น

 
ศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๑-๙๐๑๔
เบอร์โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๑๙