ข่าวกิจกรรมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2563 ข้าราชการที่รับราชการมาครบ 25 ปี และ 20 ปีบริบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2563
 วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 17.00 น. ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 ข้าราชการที่รับราชการมาครบ 25 ปี และ 20 ปีบริบูรณ์ จัดโดยกลุ่มงานบริหารผลการปฏิบัติงานและสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จำนวนผู้เข้าชม 105