ข่าวกิจกรรมสถจ.นราธิวาส จัดประชุม ก.ท.จ.นราธิวาส ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
 วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.สถจ.นราธิวาส โดยนายอรรณพ คณานุรักษ์ ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส และนายบัณฑิต รอดมาก ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส (ก.ท.จ.จังหวัดนราธิวาส) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมพระยานราศัยสุนทร ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายสมนึก เนื้อน้อย คุณทรงคุณวุฒิ ใน ก.ท.จ.นราธิวาส เป็นประธาน

จำนวนผู้เข้าชม 27