ข่าวกิจกรรมสถจ.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ๒๕๖๓
 วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. พ.จ.ต.สำเนียง หวังเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ได้รับมอบหมายจากท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องดอกพะยอม ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในที่ประชุม

จำนวนผู้เข้าชม 103