ข่าวกิจกรรมสถจ.สงขลา ร่วมประชุมเพื่อรับฟังการดำเนินงานจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค
 วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น.นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา น.ส.ปรียาภัทร์ จันทร์ทิพย์ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น นางสำลี สถิตย์ภูมิ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาของอปท.และโรงเรียนในสังกัดอปท.ในพื้นที่จังหวัดสงขลา จำนวน ๑๘ อปท. ๓๐ โรงเรียน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๔๓ คน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการดำเนินงานจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค ผ่านระบบ Web Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา

จำนวนผู้เข้าชม 134