ข่าวกิจกรรมสถจ.นราธิวาส โดยกลุ่มงานมาตรฐานฯ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี
 วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. สถจ.นราธิวาส โดยกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย อบต.โละจูด อบต.กายูคละ และ อบต.มาโมง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน โดยมีนายประจวบ จิตรแหง ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.อบต.จ.นราธิวาส เป็นประธาน

จำนวนผู้เข้าชม 55