ข่าวกิจกรรมสถจ.นราธิวาส ร่วมประชุมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ สถ.
 วันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. สถจ.นราธิวาส โดยนายวิเชียร ทองเอียด ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ได้เข้าร่วมประชุมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ สถ. ผ่านระบบ Web Conference โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) กลุ่มงานติดตามประเมินผล เป็นหน่วยการจัดประชุม

จำนวนผู้เข้าชม 41