ข่าวกิจกรรมสถจ.สงขลา ร่วมกิจกรรม "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก"
 วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้ นางพจนารถ แก้วเพชร นางศศินันท์ เรืองวงศ์โรจน์ นางสาวสารีฝ๊ะ แวสารี นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนางสุดใจ พุทธนุกูล เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก"ภายใต้โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม" และกิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสงขลา ณ ตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ อำเภอเมืองสงขลา

จำนวนผู้เข้าชม 60