ข่าวกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รุ่น ๒
 ส่วนบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำนักงานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และครู ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น ๒๒๐ ราย โดยมีนายเมธา รุ่งฤทัยวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

จำนวนผู้เข้าชม 50