ข่าวกิจกรรมสถจ.สงขลา พร้อมคณะกรรมการตรวจติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัย ศพด.ของอปท.จ.ชายแดนใต้ ในพื้นที่อ.สะบ้าย้อย
 วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ สถจ.สงขลา พร้อมคณะกรรมการตรวจติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ตรวจติดตามพิจารณาคัดเลือก ศพด.ของ อปท.ที่มีผลการประเมินตามตัวชี้วัดของ ศอ.บต.ในระดับดีเด่น และมีความโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ในพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย จำนวน ๑๙ แห่ง ซึ่งเป็น ศพด.ที่ได้คะแนนไม่เต็มตามเกณฑ์ของ ศอ.บต.

จำนวนผู้เข้าชม 15