ข่าวกิจกรรมสถจ.สงขลา ประชุมติดตามและประเมินผลโครงการสานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ครั้งที่ ๑
 วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม CEO ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมติดตามและประเมินผลโครงการสานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ครั้งที่ ๑ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลา อำเภอสิงหนคร อำเภอควนเนียง อำเภอบางกล่ำ และอำเภอคลองหอยโข่ง ในที่ประชุมได้นำเสนอปัญหาและอุปสรรค รวมถึงถอดบทเรียนแห่งความสำเร็จแห่งการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

จำนวนผู้เข้าชม 1