ข่าวกิจกรรมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 น.ส.สรัญญา แปะทอง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๒๐๓ คน