ข่าวกิจกรรมสถจ.ตรัง จัดประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดตรัง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
 วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศรีตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น ๓ นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดตรัง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และกรรมการ รวม ๑๘ ท่าน เพื่อร่วมพิจารณาผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ตรังสะอาด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ระดับประเทศประจำปี ๒๕๖๑