ข่าวกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๔
 ศปท.สถ. จัดอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๔ ภาคกลาง ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯโดย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มอบหมายให้ นายดุษฎี สุวัฒวิตยากร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดการประชุมแทน และมีนายสุวิชชา เพ็งไพบูลย์ ตำแหน่ง รกน.ผชช.กม. และ หน.สนง.ศปท.สถ. กล่าวรายงาน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมดประมาณ ๕๐๐ คน

จำนวนผู้เข้าชม 52