ข่าวกิจกรรมนายชัยพัฒน์ ไชยสวัสดิ์ ผต.สถ. ร่วมการประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการกับคณะ นายอำนวย ตั้งเจริญชัย ผต.มท. เพื่อมอบนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ด้านการบริหารจัดการขยะและการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยพิบัติฯ พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
 นายชัยพัฒน์ ไชยสวัสดิ์ ผต.สถ. เข้าร่วมการประชุมการตรวจราชการแบบบูรณสการของ นายอำนวย ตั้งเจริญชัย ผต.มท. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี โดยที่ประชุมมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของ สถ. คือ การบริหารจัดการปัญหาขยะ กรณีการลักลอบทิ้งขยะในพื้นที่ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี และการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม และน้ำท่วมขัง ทั้งนี้ได้กำชับให้ สถจ.เพชรบุรี เน้นย้ำ อปท. ในพื้นที่ให้ความสำคัญดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว (๘ มิถุนายน ๒๕๖๑)

จำนวนผู้เข้าชม 2