ข่าวกิจกรรมสถจ.ตรัง จัดประชุมผู้บริหาร อปท. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
 วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระยารัษฎา (ชั้น ๕) ศาลากลางจังหวัดตรัง นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรัง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย รวมทั้งสิ้น ๑๓๐ คน