ข่าวกิจกรรมสถจ.นครพนม ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและรายงานผลการดำเนินงานในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.
 วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. นางสาวณัฐชยา ช่างแกะ ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ได้ลงพื้นที่ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและรายงานผลการดำเนินงานในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครพนม อำเภอเรณูนคร อำเภอท่าอุเทน อำเภอปลาปาก อำเภอนาแก อำเภอวังยาง และอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวฯ