ข่าวกิจกรรมสถจ.นธ ประชุมคณะกรรมการฯ ระดับสนามสอบโรงเรียนในสังกัด อปท. เพื่อซักซ้อมแนวทางการบริหารจัดการฯ สอบRT
 วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิเชียร ทองเอียด ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ประธานที่ประชุมคณะกรรมการฯ ระดับสนามสอบโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อซักซ้อมแนวทางการบริหารจัดการทดสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส