ข่าวกิจกรรมนายชำนาญ ศรีพารา ทถจ.สร. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบประเมินความสามารถด้านการอ่าน ฯ
 นายชำนาญ ศรีพารา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับศูนย์สอบ และสนามสอบ ณ ห้องประชุมสุรินทร์ภักดี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ เพื่อชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการจัดสอบ RT ซึ่งจะดำเนินการสอบในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑