ข่าวกิจกรรมช่องทางการรายงานข้อมูล อถล. และจุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน
 สถจ. สามารถใช้ Link ดังกล่าวนี้เพื่อเป็นช่องทางการรายงานข้อมูล อาทิ อถล. จุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน และอื่นๆ ได้ตลอดเวลา และ realtime โดยจ สถจ. จะต้องดำเนินการดังนี้ ๑. สมัคร email ของ Gmail ๒. แจ้งชื่อ email ให้ admin ทราบ โดยสามารถแจ้งได้ที่ ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๒ ๓. ก่อนรายงานข้อมูลขอให้ Log in email gmail ก่อน จึงจะสามารถบันทึกข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลผ่าน link ดังกล่าวได้ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IFgxeenYSjvJ0SQXtMZCTVQAMUeMxtkXl1h5-avxt4c/edit?usp=sharing

จำนวนผู้เข้าชม 1662