ข่าวกิจกรรมท้องถิ่นจังหวัดยะลา ได้ชมสถานที่ที่จะดำเนินการสร้างตลาดประชารัฐท้องถิ่น สุขใจ ของตำบลยะลา
 วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิญญู สิงหเสม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา ได้ชมสถานที่ที่จะดำเนินการสร้างตลาดประชารัฐท้องถิ่น สุขใจ ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลยะลาได้ดำเนินการเคลียพื้นที่และถมดินเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ร่วมโครงการฯ เพื่อวางของจำหน่ายและจะสามารถดำเนินการเสร็จประมาณต้นเดือน มกราคม ปี ๒๕๖๑ นี้ ทั้งนี้ได้ทำการเปิดตลาดประชารัฐฯ ชั่วคราวริมถนนสาย ยะลา - ยะหา