ข่าวกิจกรรมสถจ.น่าน จัดประชุมชี้แจงแนวทางประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 สถจ.น่าน ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้แก่ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในวันที่ี ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดน่าน