ข่าวกิจกรรมสถจ.ชัยภูมิ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการและรับการติดตามและนิเทศการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล
 วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. สถจ.ชัยภูมิ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการและรับการติดตามและนิเทศการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคค เขต นครชัยบุรินทร์ นายดนัย สุรารักษ์ ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ นำทีม ผอ.การกลุ่มงานและท้องถิ่นอำเภอ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการและรับการติดตามและนิเทศการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เขตนครชัยบุรินทร์ ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์