ข่าวกิจกรรมสถจ.อุตรดิตถ์ ได้จัดทำโครงการท้องถิ่นสัญจร ประจำปี 2556 (ณ พื้นที่ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์)
 สถจ.อุตรดิตถ์ ได้จัดทำโครงการตรวจนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ (โครงการท้องถิ่นสัญจร) ประจำปี 2556 เพื่อออกนิเทศให้คำแนะนำส่งเสริมและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่แต่ละอำเภอ โดยเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 ได้ออกตรวจนิเทศในพื้นที่อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ โดยมี หัวหน้ากลุ่มงาน และข้าราชการ สถจ.อุตรดิตถ์ ร่วมตรวจนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอพิชัยในครั้งนี้