ข่าวกิจกรรม(Morning Talk) ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556
 สถจ.สมุทรสาคร นายพุทธดำรงค์ คุณารักษ์ ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการจัดพบปะเวลาเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป เพื่อร่วมปรึกษาหารือข้อราชการ กับข้าราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/อำเภอ ทุกคน