ข่าวกิจกรรมสถจ.นครสวรรค์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการสร้างความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น
 นายธนา ยันตรโกวิท เป็นประธาน การประชุมเชิงปฏิบัติการในการสร้างความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 25 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์