ข่าวกิจกรรมสถจ.นราธิวาสประชุมพิจารณาโครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัมนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
 สถจ.นราธิวาส จัดประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการส่งเสริมสนับสนุนแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 56 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมี รอง ผวจ.นราธิวาส (นายสามารถ วราดิศัย) เป็นประธานในการประชุม