ข่าวกิจกรรมสถจ.สงขลารับแบบทดสอบและกล่องกระดาษคำตอบสำหรับดำเนินการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2555
 สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลารับแบบทดสอบและกล่องกระดาษคำตอบสำหรับดำเนินการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 28 มกราคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา