ข่าวกิจกรรมนายธงชัย กิติคุณานนท์ ผอ.สพบ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ
 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2555 เวลา 09.30 น. นายธงชัย กิติคุณานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมและปฐมนิเทศให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 8 หลักสูตร ประกอบไปด้วยหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่8, หลักสูตรนักบริหารงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 51 และ 52, หลักสูตรนักบริหารงานคลัง รุ่นที่47 และ 48, หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่23 และ 24, หลักสูตรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่45