มติ ก. อบจ.

  มติ ก. อบจ. ใหม่
ไม่พบข้อมูล มติ ก. อบจ. ใหม่

  มติ ก. อบจ.
แจ้งผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
30/12/2559
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี
29/12/2559
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2557 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน)
26/12/2559
แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุงรอบเดือนเมษายน 2558
26/12/2559
การจัดตั้งสำนักนโยบายแผนและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
13/12/2559
หารือลักษณะต้องห้ามการรับราชการกรณีต้องโทษจำคุกแต่ให้รอการลงอาญา
01/12/2559
แจ้งรายชื่อผู้แทนคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ในคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)
25/11/2559
แจ้งผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559
23/11/2559
กรณีรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมายงานให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
10/11/2559
การพิจารณาอัตราเงินเดือนในการเลื่อนระดับที่สูงขึ้นของตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งประเภทวิชาการ
10/11/2559
การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทวิชาการ ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ (วช)
10/11/2559
มาตรการเยียวยา สำหรับผู้ดำรงแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลด้วยคุณวุฒิปริญาตรีอื่นที่มิใช่ทางการศึกษาหรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ และมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพครู(ป.วค.) หรือคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง)ฯ
01/11/2559
แก้ไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยการประเมินระดับอาวุโส ในแบบ (อบจ.2) (ท.2) และ (อบต.2)
27/10/2559
ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
20/10/2559
แจ้งผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559
14/10/2559
ซักซ้อมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
30/09/2559
รายงานผลภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2559
30/09/2559
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2559-2572)
29/09/2559
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2557 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน)
23/09/2559
การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
13/09/2559
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 309 next last

  • 1,052,560
  • 37