มติ ก. อบจ.

  มติ ก. อบจ. ใหม่
ไม่พบข้อมูล มติ ก. อบจ. ใหม่

  มติ ก. อบจ.
การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
24/05/2560
การโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น
16/05/2560
แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุงรอบเดือนตุลาคม 2558
16/05/2560
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560
15/05/2560
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการใน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
20/04/2560
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2558 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน)
12/04/2560
แจ้งผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560
05/04/2560
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.2560
30/03/2560
แจ้งผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
07/03/2560
การปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560
06/03/2560
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2559
28/02/2560
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น
23/02/2560
การสำรวจตำแหน่งว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
23/02/2560
แจ้งผลกาคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง
22/02/2560
ผลการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง
17/02/2560
ซักซ้อมแนวทางการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างประจำ
14/02/2560
แบบตรวจสำนวนการสอบสวนทางวินัยข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
07/02/2560
แบบประเมินการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
03/02/2560
รายงานผลการคัดเลือกหน่วยงานกลางในการดำเนินการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
30/01/2560
การกำหนดตำแหน่งและสายงานไม่เป็นไปตามโครงสร้างส่วนราชการ
20/01/2560
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 331 next last

  • 1,200,130
  • 23