ตอบข้อหารือ


ตอบข้อหารือ ใหม่ หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

ตอบข้อหารือ หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ข้อหารือการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำนักการประปา เทศบาลนครนครสวรรค์
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
สน.คท. มท 0808.3/ว201 12/01/2564 13/01/2564
หารือการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นตามข้อ 28 ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.5/ว34 29/12/2563 29/12/2563
ข้อหารือการจัดให้มีสถานีขนส่งผู้โดยสารตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 กม. มท 0804.5/ว3556 16/11/2563 17/11/2563
ข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สน.คท. มท 0808.2/ว6782 11/11/2563 12/11/2563
ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว6671 06/11/2563 09/11/2563
ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว6624 04/11/2563 05/11/2563
การปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา กม. มท 0804.3/ว6244 16/10/2563 29/10/2563
หารือเกี่ยวกับการขออนุมัติเพื่อตั้งเป็นที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการตำรวจที่ไม่มีค่าตอบแทน กม. มท 0804.3/ว2254 30/07/2563 04/08/2563
การดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดระยอง     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]
สน.คท. มท 0808.3/ว3083 28/05/2563 28/05/2563
ขอหารือการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ศูนย์จัดการธนบัตร สุราษฎร์ธานี     [สิ่งที่ส่งมาด้วย] สน.คท. มท 0808.3/ว3053 27/05/2563 28/05/2563
หารือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน กม. มท 0804.3/7866 21/05/2563 21/05/2563
หารือเกี่ยวกับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด กม. มท 0804.3/7392 13/05/2563 13/05/2563
หารือการยืนยันร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลสรรพยา กม. มท 0804.3/7236 07/05/2563 07/05/2563
หารือการใช้งบประมาณในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งเพื่อขุดเจาะบ่อบาดาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ กม. มท 0804.3/6755 23/04/2563 23/04/2563
หารือการจัดซื้อเรือกำจัดวัชพืช (พอนทูน)ในแม่ปิง กม. มท 0804.3/ว6148 20/04/2563 20/04/2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนเเดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ขอหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น กม. มท 0804.3/4351 24/03/2563 24/03/2563
หารือคุณสมบัติสมาชิกสภาเทศบาล กม. มท 0804.3/4235 23/03/2563 23/03/2563
หารือการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นระนอง กม. มท 0804.3/3366 13/03/2563 13/03/2563
หารือเกี่ยวกับหนังสือรับรอง กม. มท 0804.3/2981 05/03/2563 05/03/2563
การขอหารือแนวทางการปฏิบัติราชการ กม. มท 0804.3/20043 29/11/2562 29/11/2562
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 69 next last