ตอบข้อหารือ


ตอบข้อหารือ ใหม่ หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

ตอบข้อหารือ หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
หารือเกี่ยวกับหนังสือรับรอง กม. มท 0804.3/2981 05/03/2563 05/03/2563
การขอหารือแนวทางการปฏิบัติราชการ กม. มท 0804.3/20043 29/11/2562 29/11/2562
ข้อหารือประเด็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ สน.คท. มท 0808.2/ว4501 06/11/2562 07/11/2562
หารือการเรียกเก็บค่าบริการและการเบิกค่าใช้จ่ายของหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น,หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ กม. มท 0804.3/20323 29/10/2562 29/10/2562
หารือการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กม. มท 0804.3/20168 25/10/2562 25/10/2562
หารือการทำกิจการนอกเขตเทศบาล กม. มท 0804.3/19179 17/10/2562 17/10/2562
หารือเกี่ยวกับการจัดทำข้อบัญญัติในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย กม. มท 0804.3/17383 23/09/2562 23/09/2562
ขอหารือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561 สน.คท. มท 0808.2/ว3724 16/09/2562 17/09/2562
หารือเกี่ยวกับการนำบ้านพักที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น กม. มท 0804.3/16639 16/09/2562 16/09/2562
ขอหารือเรื่องการจัดทำโครงการประมูลจัดซื้อน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคจำหน่ายให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ กม. มท 0804.3/16636 16/09/2562 16/09/2562
ข้อหารือประเด็นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สน.คท. มท 0808.2/ว3555 05/09/2562 09/09/2562
ขอหารือกรณีโครงการรถรับ- ส่งนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กม. มท 0804.3/9781 29/05/2562 29/05/2562
ขอหารือกรณีเทศบาลนครลำปางเรียกเก็บค่าเช่าช่องจำหน่ายตั๋วโดยสารภายในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร กพส. มท 0810.8/ว1727 30/04/2562 01/05/2562
ข้อหารือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ในประเด็นเกี่ยวกับการขยายเวลาทำการตามสัญญาจ้าง สน.คท. มท 0808.2/ว1431 05/04/2562 05/04/2562
หารือการประเมินเพื่อปรับประเภทและระดับของเทศบาล จากเทศบาลประเภทสามัญเป็นเทศบาลประเภทสามัญระดับสูง สน.บถ. มท 0809.2/ว33 29/03/2562 29/03/2562
แนววินิจฉัยข้อหารือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ในประเด็นเกี่ยวกับการออกคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้อำนวยการกองแต่ละกองเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุประจำกองแต่ละกอง สน.คท. มท 0808.2/ว1065 18/03/2562 19/03/2562
หารือแนวทางการตั้งคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.2/ว0935 11/02/2562 12/02/2562
หารือการขอปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารและเงื่อนไขการค้ำประกันเงินกู้ สน.คท. มท 0808.3/ว501 07/02/2562 07/02/2562
หารืออำนาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง สน.คท. มท 0808.2/ว273 21/01/2562 22/01/2562
ขอหารือการเบิกค่าพาหนะเดินทางให้กับประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.2/ว10 03/01/2562 09/01/2562
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 51 next last