หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 14/11/2562 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 08/09/2547
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 08/09/2547
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขันสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 08/09/2547
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2547 08/09/2547
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนระดับเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เพิ่มเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ.2547 08/09/2547
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 08/09/2547
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 08/09/2547
การจัดระเบียบป้ายโฆษณาและการปรับปรุงภูมิทัศน์ของวัด/มัสยิด/โบสถ์คริสต์ ทั่วประเทศ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 07/09/2547
การดำเนินการตามมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง (มาตรการที่ 3) 07/09/2547
การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการในสังกัด 07/09/2547
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้างแก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 07/09/2547
คำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ 366/2547 เรื่อง เลื่อนระดับและแต่งตั้งข้าราชการ 07/09/2547
ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ณ Australian National University ประเทศออสเตรเลีย 07/09/2547
ประกาศกำหนดตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล 07/09/2547
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนของพนักงานราชการ 07/09/2547
ห้ามรัฐมนตรีและข้าราชการบริจาค มอบสิ่งของ หรือเงินช่วยเหลือใด ๆ ในช่วงระยะเวลา 60 วันก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร 07/09/2547
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นระดับ 9 (เพิ่มเติม) พ.ศ.2547 06/09/2547
หนังสือที่ มท 0805/ว2975 ลงวันที่ 3 กันยายน 2547 เรื่อง การสอบทานการควบคุมภายในด้านการเงิน บัญชี และพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 06/09/2547
กำหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนตำบล 03/09/2547
ขอความกรุณาท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด ตรวจสอบอีเมล์ของท้องถิ่นท่าน ภายในวันที่ 3 กันยายน 2547 02/09/2547
first previous ข้อมูลที่ 19501 - 19520 จาก 20110 next last