หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 22/10/2562 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ 21/09/2547
การขยายเวลาการรายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 17/09/2547
การปฏิบัติของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐต่ออดีตผู้นำและผู้บริหารระดับสูงของประเทศ 17/09/2547
บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลนครสมุทรปราการ 17/09/2547
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ของเทศบาลนครสมุทรปราการ 17/09/2547
ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งพนักงานบัญชีสถานธนานุบาล ที่สอบผ่านข้อเขียน 17/09/2547
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) กลุ่มวิชาการทั่วไป , กลุ่มนิติกร ระดับ 7ว และกลุ่มวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 7ประจำปี พ.ศ.2547
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
17/09/2547
การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ของส่วนราชการตามระบบ GFMIS 16/09/2547
คำกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง "การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน" ในพิธีมอบรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี โดยรองนายกรัฐมนตรี (นายจาตุรนต์ ฉายแสง)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
16/09/2547
รวมคำสั่งการมอบอำนาจหน้าที่ของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 16/09/2547
รวมคำสั่งการมอบอำนาจหน้าที่ของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า 16/09/2547
รวมคำสั่งการมอบอำนาจหน้าที่ของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 16/09/2547
การจัดสรรเงินภาษีที่จัดเก็บได้ในเดือนสิงหาคม 2547 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15/09/2547
การเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547 14/09/2547
ขอความร่วมมือเพื่อสร้างโอกาสให้คนพิการทำงานในหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ 14/09/2547
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเงินอุดหนุนทั่วไป และเงินรายได้ประเภทภาษีต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547 14/09/2547
ขอเชิญประชุมเรื่องการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 13/09/2547
ข้อมูลวิทยุสื่อสารในราชการกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับการเปลี่ยนระบบลูกจ้างเป็นพนักงานจ้าง 13/09/2547
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 13/09/2547
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่4 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2547
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
10/09/2547
first previous ข้อมูลที่ 19361 - 19380 จาก 19992 next last