หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 27/06/2562 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย สำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ.2548 07/12/2548
รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตร นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 4 -28 มกราคม 2549 07/12/2548
รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร นักบริหารงานเทศบาล รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 24 กุมภาพันธ์ 2549 07/12/2548
รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร นิติกร รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 4 - 28 มกราคม 2549 07/12/2548
รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร รองนายกเทศมนตรี/เทศมนตรี รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 23 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2549 07/12/2548
รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 45 ปีงบประมาณ 2549 07/12/2548
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 12 - 23 ธันวาคม 2548 07/12/2548
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 16,17 ระหว่างวันที่ 9 - 20 มกราคม 2549 07/12/2548
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมฯ รุ่นที่ 16 07/12/2548
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมฯ รุ่นที่ 17 07/12/2548
ศูนย์จังหวัดกาญจนบุรี 07/12/2548
ศูนย์จังหวัดขอนแก่น 07/12/2548
ศูนย์จังหวัดนครราชสีมา 07/12/2548
ศูนย์จังหวัดปทุมธานี 07/12/2548
ศูนย์จังหวัดพิษณุโลก 07/12/2548
ศูนย์จังหวัดภูเก็ต 07/12/2548
ศูนย์จังหวัดระยอง 07/12/2548
ศูนย์จังหวัดสงขลา 07/12/2548
ศูนย์จังหวัดสมุทรปราการ 07/12/2548
ศูนย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 07/12/2548
first previous ข้อมูลที่ 17721 - 17740 จาก 19418 next last