หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 20/01/2562 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ในระดับควบ และนอกระดับควบ) 19/05/2548
ตำแหน่งช่างโยธา ระดับ 1 19/05/2548
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับ 3 (ส่วนที่ 1)
[(ส่วนที่ 2)]
19/05/2548
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 3 19/05/2548
ตำแหน่งนายช่างโยธา ระดับ 2 19/05/2548
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 2 19/05/2548
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2 19/05/2548
ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 2 19/05/2548
ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ 2 19/05/2548
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ระดับ 1 19/05/2548
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 1 19/05/2548
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 1 19/05/2548
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 (ส่วนที่ 1)
[(ส่วนที่ 2)]
19/05/2548
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1 ระดับ 2 และระดับ 3 ประจำปี 2548 19/05/2548
การกำหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา 17/05/2548
นายสาโรช คัชมาตย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการระดับ 6 และมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 47 ราย 17/05/2548
นายสาโรช คัชมาตย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 62 ราย 17/05/2548
บัญชีรายชื่อผู้เข้าอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2548 ระยะที่ 2 รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 20-24 มิ.ย. 2548 17/05/2548
บัญชีรายชื่อผู้เข้าอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2548 ระยะที่ 2 รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2548 17/05/2548
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอนมารับราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 17/05/2548
first previous ข้อมูลที่ 17581 - 17600 จาก 18689 next last