หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 26/06/2562 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ปริญญาตรีของ อปท. มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ 12/01/2549
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2549 ระยะที่ 1 รุ่นที่ 18 ระหว่างวันที่ 6-10 ก.พ. 2549 12/01/2549
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานส่วนตำบล 12/01/2549
การสร้างข้อมูลหลักผู้ขายในกลุ่ม 5000 เพิ่มเติม 11/01/2549
การหักล้างรายการคงค้างโดยใช้คำสั่งงาน ZGL_JJ ใน GFMIS Terminal 11/01/2549
ซ้อมความเข้าใจในการเรียกรายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ 11/01/2549
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ปริญญาตรีของ อปท. มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 11/01/2549
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ปริญญาตรีของ อปท. มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 11/01/2549
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ปริญญาตรีของ อปท. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 11/01/2549
พลอากาศเอก คงศักดิ์ วันทนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มีสาส์นแสดงความปรารถนาดีในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2549 11/01/2549
ตำแหน่ง ช่างโยธา ระดับ 1
[(เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 1)]
10/01/2549
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 3
[(วิศวกรโยธา ระดับ 3)]
10/01/2549
ตำแหน่ง นายช่างโยธา ระดับ 2
[(เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร ระดับ 3)]
10/01/2549
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับ 2
[(เจ้าพนักงานทะเบียน ระดับ 2)]
10/01/2549
ประกาศเทศบาลตำบลลูกแก จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศผลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ระดับ 1 ระดับ 2 และระดับ 3 ประจำปี 2549
[(เจ้าหน้าที่เทศกิจ ระดับ 1)]
10/01/2549
กฎกระทรวงกำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ.2548 06/01/2549
การนำพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 มาใช้แก้ไขปัญหาน้ำท่วม 06/01/2549
ประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณาพื้นที่พิเศษสำหรับค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย เรื่อง รายชื่อสถานบริการที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ. 2548 06/01/2549
อำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย
[(สารบัญชื่อกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของกฎหมายรายฉบับ)]
06/01/2549
การกำหนดเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ 05/01/2549
first previous ข้อมูลที่ 17581 - 17600 จาก 19413 next last