หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 20/07/2561 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 30/09/2548
การจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 30/09/2548
การบันทึกสินทรัพย์ในระบบ GFMIS 30/09/2548
การเบิกจ่ายเงินงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายการปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ และเงินเดือนขั้น เลื่อนอับดับเงินเดือน และเงินปรับวุฒิข้าราชการ 30/09/2548
การเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ตามบัญชีปรับอัตราเงินเดือน/ค่าจ้างประจำ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2548 30/09/2548
ซ้อมความเข้าใจการเบิกเงินจากคลังในระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ 30/09/2548
ผังบัญชีมาตรฐาน Version 27.4 30/09/2548
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเงินส่งคืนคลังตามโครงการจ่ายตรงบำเหน็จบำนาญ 30/09/2548
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30/09/2548
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นที่จ่ายในลักษณะเดียวกัน 30/09/2548
การคัดเลือกบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2549 29/09/2548
การคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรนักบริหารงานคลัง ปีงบประมาณ 2549 29/09/2548
การประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2549 29/09/2548
การศึกษาอบรมหลักสูตร นักวิชาการเงินและบัญชี รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2549 29/09/2548
การศึกษาอบรมหลักสูตร รองนายกเทศมนตรี/เทศมนตรี ปีงบประมาณ 2549 29/09/2548
การศึกษาอบรมหลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 43 และรุ่นที่ 44 ปีงบประมาณ 2549 29/09/2548
การศึกษาอบรมหลักสูตรนายกเทศมนตรี รุ่นที่ 8 และรุ่นที่ 9 ปีงบประมาณ 2549 29/09/2548
การศึกษาอบรมหลักสูตรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รุ่นที่ 19 และรุ่นที่ 20 29/09/2548
การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ยังคงค้างในระบบ GFMIS 29/09/2548
แจ้งรายชื่อบุคลากรท้องถิ่นที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรม ปีงบประมาณ 2549
[(บัญชีรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 11,12,13,14 และ 15)]
29/09/2548
first previous ข้อมูลที่ 16401 - 16420 จาก 17864 next last