หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 27/05/2561 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
รายชื่อผู้เข้าอบรม ลำดับที่ 1479-2033 14/12/2548
รายชื่อผู้เข้าอบรม ลำดับที่ 2034-2550 14/12/2548
รายชื่อผู้เข้าอบรม ลำดับที่ 2551-3044 14/12/2548
รายชื่อผู้เข้าอบรม ลำดับที่ 3045-3210 14/12/2548
รายชื่อผู้เข้าอบรม ลำดับที่ 578-1008 14/12/2548
รายชื่อผู้เข้าอบรมในหลักสูตรการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ (ทั้งหมด) 14/12/2548
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม หลักสูตรท้องถิ่นอำเภอ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-20 มกราคม 2549 14/12/2548
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิการเบิกเงินสวัสดิการของผู้บริหารท้องถิ่น 14/12/2548
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งาน มหัศจรรย์แห่งภูมิปัญญาไทย "จากรากสู่ใบ วิถีไทยสู่โลก" 13/12/2548
กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2548) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 09/12/2548
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
[(สิ่งที่ส่งมาด้วย)]
09/12/2548
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ระดับ 6ว)
[(เค้าโครงผลงาน)]
09/12/2548
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดราชบุรี เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 09/12/2548
ประชาสัมพันธ์ผังสถานที่สอบคัดเลือกเพื่อรับโอนมาเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหารและสถานที่พัก 09/12/2548
เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2
[(นักวิชาการศึกษา ระดับ 3)]
09/12/2548
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ 1
[(ช่างโยธา ระดับ 1)]
09/12/2548
เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 1
[(นายช่างโยธา ระดับ 2)]
09/12/2548
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3
[(นิติกร ระดับ 3)]
09/12/2548
เทศบาลตำบลลูกแก จ.กาญจนบุรี ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
[(บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ฯ)]
09/12/2548
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการรับและนำส่งเงินงบประมาณเหลือจ่ายข้ามปีงบประมาณในระบบ GFMIS 09/12/2548
first previous ข้อมูลที่ 15901 - 15920 จาก 17644 next last