หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 20/03/2561 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
บัญชีปรับเทียบอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ กลุ่มที่ 1 หมวดกึ่งฝีมือ 05/10/2548
บัญชีปรับเทียบอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ กลุ่มที่ 1 หมวดฝีมือ 05/10/2548
บัญชีปรับเทียบอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ กลุ่มที่ 1 หมวดฝีมือพิเศษระดับต้น 05/10/2548
บัญชีปรับเทียบอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ กลุ่มที่ 1 หมวดแรงงาน 05/10/2548
บัญชีปรับเทียบอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ กลุ่มที่ 2 หมวดฝีมือพิเศษระดับกลาง 05/10/2548
บัญชีปรับเทียบอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ กลุ่มที่ 3 หมวดฝีมือพิเศษ ระดับสูง 05/10/2548
บัญชีปรับเทียบอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ กลุ่มที่ 4 หมวดฝีมือพิเศษเฉพาะ 05/10/2548
บัญชีรายชื่อผู้เข้าการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2549 ระยะที่ 1 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 17-21 ต.ค. 2548 05/10/2548
บัญชีรายละเอียดการปรับอัตราเงินเดือนค่าจ้าง ฯ 05/10/2548
บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (ส่วนที่ 1)
[(ส่วนที่ 2)]
05/10/2548
สำเนาพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ 2) ฯ และบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 05/10/2548
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษเพิ่มเติม 04/10/2548
การเบิกค่าพาหนะรับจ้างกรณีการเดินทางข้ามเขตจังหวัด 04/10/2548
การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 04/10/2548
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ 04/10/2548
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับบำเหน็จบำนาญปกติตามโครงการจ่ายตรง กรณีเกษียณอายุ 04/10/2548
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการเบิกหักผลักส่งเงินฝากคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดิน 04/10/2548
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 30/09/2548
การจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 30/09/2548
การบันทึกสินทรัพย์ในระบบ GFMIS 30/09/2548
first previous ข้อมูลที่ 15901 - 15920 จาก 17381 next last