หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 06/02/2566 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง กำหนดการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (เพิ่มเติม) 12/04/2548
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การย้ายหรือโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรับโอนข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้สอบคัดเลือกได้ 12/04/2548
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การย้ายหรือโอนพนักงานส่วนตำบล หรือรับโอนข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลจากผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้สอบคัดเลือกได้ 12/04/2548
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (เพิ่มเติม) 12/04/2548
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานในตำแหน่งที่เริ่มต้นจากสายงานคุณวุฒิปริญญาตรี 12/04/2548
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (เพิ่มเติม) 12/04/2548
สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ 12/04/2548
การประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2548 08/04/2548
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2548 ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 2-6 พฤษภาคม 2548
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
08/04/2548
ผลการออกสลากบำรุงกาชาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น วันที่ 7 เม.ย. 2548 08/04/2548
แผนดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 (ปรับปรุงครั้งที่ 7 เดือนเมษายน 2548 08/04/2548
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ปกครอง รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-29 เมษายน 2548 07/04/2548
รายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) และชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) 05/04/2548
คู่มือการติดตั้งโปรแกรมระบบแปลงสินทรัพย์เป็นทุนแบบ offline (เพิ่มเติมต่อจากข้อ 8 หน้า 54) 04/04/2548
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2548 ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 - 29 เมษายน 2548 31/03/2548
อปท. ที่มีผลงานดีเด่นและได้รับรางวัลในแต่ละประเภท ประจำปี 2546 - 2547 31/03/2548
การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 30/03/2548
การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 30/03/2548
การเทียบตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30/03/2548
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับแก้ไขปัญหาการการกระจายอำนาจ (โครงการฟื้นฟูบูรณะสิ่งสาธารณประโยชน์และชายหาดที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติคลื่นยักษ์) 30/03/2548
first previous ข้อมูลที่ 24841 - 24860 จาก 25845 next last